به مناسبت فرا رسیدن سال 1394

به همراه خرید سطح اول آموزش تجاری تدوین فیلم ، بسته سطح دوم نیز به صورت هدیه به خریداران اهدا خواهد شد.