سه تکنیک کاربردی در تدوین حرفه ای فیلم برای پریمیرپرو

سه تکنیک کاربردی در تدوین فیلم پریمیرپرو

تکنیک اول : حذف کات های ایجاد شده توسط Razor

تکنیک دوم : معکوس نمودن زمان و تنظیمات صدا

تکنیک سوم : تقسیم یک کلیپ به چهار قسمت مساوی

صفحه این پکیج آموزشی و مشاهده پیش نمایش و توضیحات اینجا کلیک کنید