شماره حساب ها جهت مراودات مالی و واریز وجوح نقد :

--------------------------------------------------------------------

بانک ملت

بنام محمد ملکی

شماره کارت : 6395991147375042