بدینوسیله اعلام می گردد ثبت نام سطح حرفه ای گروهی آغاز شد.

این دوره در گروه های 4 نفره برگزار می گردد.

در حال حاضر از صفحه اصلی می توانید شرایط و نحوه ثبت نام را مطالعه و نسبت به ثبت نام اقدام نمائید.