عضو محترم ٬ نظر به فرا رسیدن عید سعید فطر ٬ بسته های سطح اول و دوم تا انتهای روز عید جمعا به مبلغ ۵۹۰ هزار تومان ارائه میگردد.این فرصت و این قیمت تمدید نمیگردد.