تکنیک های بی نظیر 

به دنبال استقبال هنرآموزان این آکادمی موفق به افزایش 30 مبحث جدید به دوره حرفه ای تدوین با پریمیرپرو Cs6 شدیم.

امیدآنست با این مباحث بتوانیم شما را در رسیدن به نیازهای ویدئویی خود تامین نمائیم.