با افزایش رزولوشن میزان استفاده از جوهر پرینتر ، بیشتر نمیشود اگر ...

افزایش رزولوشن در فتوشاپ دارای دو حالت میباشد.

حالت اول اینکه اگر در زمان بیشتر نمودن یا افزایش رزولوشن شکل زنجیر میان طول و عرض عکس فعال باشد و وابسته باشند،افزایش رزولوشن بر اندازه عکس تاثیر گذاشته و مقدار آنرا بزرگتر مینماید،پس در این حالت به نسبت پرینتی که قبل از تغییر گرفته ایم،میزان مصرف جوهر در پرینتر بیشتر میشود.

حالت دوم اگر شکل زنجیر یا وابستگی گفته شده فعال نباشد،پس اندازه عکس نیز تغییر نکرده و در مصرف پرینت و چاپ نیز تاثیر گذارد نخواهد بود.