شروع هر کلیپ میتوانید تاثیر زیادی از نظر مخاطب برای شما داشته باشد،پس توصیه میکنیم هر از گاهی،شماره اول کلیپ و شماره شروع فیلم های خود را تغییر دهید تا همیشه کارهایتان متنوع باشد.

شماره اول کلیپ و شماره شروع فیلم پارتیکل آبی

دمو زیر را مشاهده کنید