پیسکل اسپکت رشیو Pixel Aspect Ratio

مطمئنا این گزینه را در زمان تدوین فلیم بارها مشاهده و با آن برخورد نموده اید و بدون اینکه دقت خاصی به آن داشته و یا اینکه بدانید کارایی آن چیست از کنارش گذشته اید.

به تصویر زیر دقت کنید

6AGln

در حالت کلی پیسکل های در گرافیک و ویدیو یا مربع هستند یا مستطیل.

اگر 1:1 باشد یعنی مربعی و اگر 16:9 باشد مستطیل میشود.

در واقع مقیاس پیسکل مشخص میکند که تصویر ما مربعی خواهد بود یا مستطیلی که باز هم همان طول عرض شکل میباشند.

nIxU3

سمت چپ میشه 1:1 که مربع شکل است

سمت راست میشه 16:9 که مستطیل شکل میشود

این تصویر همان پیکسلهای درون مانیتور یا نرم افزار گرافیکی یا ویدیویی شما هستند.

در اغلب نرم افزارها این گزینه بر روی 1:1 میباشد که میتوان بر اساس نیاز آنرا تغییر داد اما میبایست دقت نمود هدف پخش کننده ما که همان نمایشگر باشد از کدام حالت پشتیبانی میکند که البته اغلب بهترین گزینه 1:1 میباشد.

امیدواریم از این به بعد با دیدن این گزینه در نرم افزارهای خود به این توضیح فنی مانی سافت را یادآور شوید.