رولینک شاتر یک نوع نقص در رکورد ویدیو محسوب میشود که در آموزش فارسی فاینالکات به فارسی روش برطرف نمودن نسبی آن ارائه شد

3دقیقه آموزش مبحث رولینگ شاتر در فاینالکات به فارسی

رولینگ شاتر در تصویربرداری رخ میدهد و منظور کج و معوج شدن خطوط است که برخی دروبین ها و لنز ها تصاویر را با این مشکل ثبت مینمایند.

برای درک کامل رولینگ شاتر اینجا کلیک کنید

ویدیو زر را مشاهده کنید