آموزش پریمیرپرو برای گرفتن خروجی 50 فریم و 60 فریم و فریم دلخواه ارائه شد

5060f

با توجه به حرفه ای تر شدن دوربین ها و همچنین نیاز هنرجوها به این مورد،تصمیم گرفتیم آموزش کامل نحوه خروجی گرفتن 50 فریم و 60 فریم و حتی تعداد فریم دلخواه در پریمیرپرو را ارائه کنیم.

نکته مهمی که در این آموزش پریمیرپرو وجود دارد اینکه شما با موضوعات Profile و Level در زمان خروجی بخوبی آشنا شده و یک قدم دیگر به تهیه خروجی ها با کیفیت بالاتر نزدیک میشوید.

هنرجوها در آموزشهای تکمیلی گزینه 59 را دانلود نمایند.

دمو و مشاهده توضیحات کامل آموزش پریمیرپرو