اگر در زمان تدوین فیلم با فاینالکات ، نظم را سرلوحه و عادت خود در تدوین فیلم نمائید،بدون شک در دراز مدت پله های حرفه ای شدن در تدوین فیلم با فاینال کات را سریعتر طی خواهید نمود.

9دقیقه آموزش فارسی فاینالکات رایگان ، نظم در تدوین فیلم

فاینالکات نیز از قاعده داشتن نظم در تدوین فیلم مستثنا نیست.

در این آموزش که مدت زمان آن 9 دقیقه بوده و بخشی از پکیج حرفه ای آموزش فاینالکات به فارسی در ایران میباشد،شما یاد خواهید گرفت که چرا باید در زمان تدوین فیلم با فاینالکات نظم داشته باشید.

وقتی که مشاهده و تمرین آموزش فاینالکات مانی سافت به اتمام رسید و مدتی بعد وارد دنیای واقعی تدوین فیلم شدید،به اهمیت داشتن نظم در تدوین فیلم با فاینالکات پی خواهید برد و به یاد صحبت های استاد محمد ملکی خواهید رسید.

آموزش زیر را مشاهده کنید.