هزینه آموزش دوره حرفه ای تدوین در اینجا کلیک کنید  با شروع سال 1393 به مبلغ 3.000.000 سه میلیون تومان افزایش یافت.

با توجه به تکنیک هایی که در سال جدید به این دوره افزوده خواهد شد ، تصمیم بر افزایش این دوره ی بی نظیر نیز گرفته شد.

شایان ذکر است که دانش آموختگانی که مدت زمانی از یک سال آموزشی آنها مانده باشد تکنیک های جدید به صورت رایگان به آنها آموزش داده خواهد شد.