تاکنون با ویدئوهایی که دارای دو کانال صوتی مجزا بصورت صدای شخص و صدای بکگراند هستند روبرو شده اید؟

یکی از تکنیکهای حرفه ای که در زمان ضبط برنامه های زنده یا تلویزیونی انجام میدهند ذخیره صدای صحنه در دو کانال صوتی مجزا میباشد.

channelaudio

به این صورت که صدای شخص در یک کانال و صدای اطراف در کانال دیگری ذخیره میشود و مزیت این کار این است که در هر زمان میتوانید صداها را تفکیک و تعیین کنید کدام صدا شنیده یا پخش شود.

هنرجویان دوره آموزش تجاری تدوین فیلم سطح اول شماره 58 در آموزشهای تکمیلی را دریافت نمائید.

دمو و توضیحات دوره آموزشی

 

نه دوبله ، نه زیرنویس ، نه شبیه سازی ، وقت و هزینه خود را تلف نکنید

تمام آموزشهای ویدیویی را که قبلا دیده اید فراموش کنید ، به شما اصول و تجربه را خواهیم آموخت