میدانیم که بسیاری افراد تمایل زیادی به فیلمبرداری هوایی و عکاسی هوایی با هلیشات فانتوم یا ماویک دارند اما استرس و نگرانی مانع میشود،این استرس فیلمبرداری هوایی را ما از میان برداشتیم.