در پریمیرپرو چرا وقتی بر روی تایتل افکت deep to black میگذاریم،ترانسیشن روی کل فیلم تاثیر میگذارد؟

همانطور که از نام ترانسیشن در پریمیرپرو پیداشت ، نامش مشکی عمیق است.

برای اینکه این مشکل رخ ندهد،شما باید بجای استفاده از deep to black در پریمیرپرو بر روی تایتل ، از ترانسیشن Cross Dissolve استفاده کنید تا عملیات فید همانند deep to black  انجام شود و لایه های زیر سیاه نشوند.