جلوگیری از ویرایش همزمان تایتل ها در پریمیرپرو در زمان ویرایش

این قائده ادوبی پریمیرپرو میباشد که تایتل ها در زمان ویرایش اگر اولی را ویرایش کنید دومی نیز ویرایش خواهد شد.

در پریمیرپرو تنها راه حل این است که وقتی از تایتل اول یک کپی تهیه نمودید،در پنجره پروجکت،نام تایتل دوم را ویرایش کنید.

به این روش ارتباط دو تایتل از بین رفته و میتوانید جداگانه آنها را ویرایش کنید.