هنرجویان قبلی مد نظر داشته باشند:

با توجه به درخواست برخی هنرجویان سایر دوره ها ،که در صورت امکان با توجه به اینکه در سایر دوره ها ثبت نام نموده و حال نیز تمایل به شرکت در دوره های شامل تخفیف هستند،اگر امکان پذیر شود بتوانند در دوره های جدید به همراه اعمال تخفیفات ثبت نام نمایند،باید بگوییم که تصمیم گرفته شد که این امتیاز به هنرجویان قبلی داده شود تا هم اکنون بتوانند دوره های فعلی را همراه با تخفیف ارائه شده ثبت نام نموده و میتوانند هدیه را دریافت نموده و یا مبلغ هدیه به آنها به عنوان تخفیف داده شود.