راهکاری ویژه روتوسکپ کاران افترافکت که حلال مشکلات بزرگی در افترافکت است

29

یکی از بزرگترین مشکلات هر شخصی که در افترافکتس تولید ویدیو انجام میدهد دستورات معکوس روتوسکوپ میباشد

مانی سافت این مبحث کوچک اما بسیار کارآمد را در افترافکت برای هنرجویان دوره آموزش افترافکت خود ارائه نمود.