از کروماکی یا مجازی سازی چه میدانید؟

در حالت حرفه ای کروماکی تکنیکی است که توسط آن یک رنگ مشخص در تصویر حذف می شود و معمولا در عکاسی و تصویربرداری و تدوین کاربرد دارد.در تکنیک کروماکی اغلب رنگ سبز از زمینه حذف شده و در پشت سوژه هرچیزی بجز آن می توانیم قرار دهیم.