اینترکات در واقع نوعی کات یا برش است اما ...

فرض کنید تصویر بسته ای رو رکورد کردیم که شخصی در اون تصویر هست و هیچ ارتباطی هم با اصل داستان کار ما نداره به این حالت حرکت اینترکات intercut می گیم که اون رو حذف نمیکنیم و در واقع به نوعی تکمیل کردن زمان کار با این نوع صحنه هست میشه گفت مکمل کار هست .