آموزش پریمیرپرو Premiere Pro CC متمایز از هر آموزش دیگر

این مقاله تا قبل از مانی سافت در هیچ سایت فارسی و خارجی زبانی نوشته و گفته نشده لطفا اگر جایی قصد درج داشتید نام منبع را بیاورید.

این صفحه به دو قسمت مجزا تقسیم میشود :

  • بروزرسانی تغییرات جدید و امکانات جدید پریمیرپرو
  • پاسخگویی به مشکلات عمومی پریمیر

تاریخچه تغییرات و امکانات جدید پریمیر


مشکلات عمومی پریمیرپرو